STRONA GŁÓWNA  > NASZA GMINA > Stowarzyszenia i związki

Związek Gmin Wiejskich RP

 

 
Siedziba:

Związek Gmin Wiejskich RP
ul. Kantaka 4,
61-812 Poznań
tel/fax (061) 851-74-18, 851-99-61
e-mail: biuro@zgwrp.org.pl 

 

ZGW RP istnieje już od ośmiu lat. Jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 487 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. (Statut Związku Gmin Wiejskich RP)

"Naszym zadaniem jest rozwinięcie pracy samorządowej, podniesienie rozwoju gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich, czuwanie nad obroną praw i interesów gmin oraz udzielanie im porady prawnej i informacyjnej, tudzież współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich" - głosił statut Związku Gmin Wiejskich z 1925 r.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
IV kadencji

Mariusz Poznański 

Urząd Gminy
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
woj. wielkopolskie
e-mail: mpoznanski@zgwrp.org.pl 
Tel. (0-61) 812 02 51
Fax (0-61) 812 02 70

Zakres działań podejmowanych przez Związek

 • Udział w pracach legislacyjnych, w komisjach sejmowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Uczestnictwo w pracach instytucji i komisji działających na rzecz samorządu lokalnego oraz wspomagających rozwój obszarów wiejskich
 • Organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i warsztatów
 • Rozwijanie współpracy z samorządowymi organizacjami międzynarodowymi i krajowymi.
 • Rozwijanie nowoczesnych form komunikacji i zarządzania pomiędzy gminami.

Efekty działalności Związku

 • wypracowanie kilkudziesięciu stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin
 • przedstawienie kilkuset opinii prawnych do projektów ustaw,
 • kilkadziesiąt wystąpień reprezentantów Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami Parlamentu i Rządu,
 • liczne wystąpienia o zwrot należnych gminom środków finansowych,
 • lobbing na rzecz gmin wiejskich,
 • realizacja programów badawczo-analitycznych w ponad 300 gminach wiejskich,
 • stworzenie podstaw do systemu monitorowania obszarów wiejskich,
 • ponad 1000 utworzonych bezpłatnych kont e-mailowych dla gmin,
 • zainicjowanie 16 projektów wspomagających działalność gmin i wzmacniających struktury ZGW RP o łącznym budżecie ponad 2,8 min zł,
 • zainicjowanie programu wdrażającego w 440 gminach technologie informatyczne,
 • tworzenie baz danych w gminach wspomagających zarządzanie oświatą, służbą zdrowia, opieką społeczną i kulturalną,
 • przedstawienie niezależnych od rządu danych o wydatkach gmin,
 • udział ponad 4000 przedstawicieli gmin w szkoleniach, konferencjach, warsztatach
 • szybki dostęp do informacji poprzez struktury Związku.

Wszystkie cele Związku są realizowane tym efektywniej, im liczniej gminy wiejskie będą zrzeszone w jego strukturach. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie nowych gmin w działalność Związku.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Dobromierz o przystąpieniu do Związku Gmin Wiejskich RP, w lutym 2000 roku Gmina Dobromierz stała się jednym z członków Związku.
Wójt Gminy Maria Jaworska jest przedstawicielem Gminy Dobromierz w Zgromadzeniu Ogólnym ZGW RP.

Wszelkie informacje na temat bieżącej działalności Związku można uzyskać w biurze Związku lub znaleźć na stronie internetowej Związku http://www.gminyrp.pl 

 

 

strona główna  | do góry  |