STRONA GŁÓWNA  > GOSPODARKA I BIZNES > Dotacje dla przedsiębiorców

Dotacje dla przedsiębiorców

 

 

PHARE 2002 dla małych i średnich przedsiębiorstw

PHARE 2002 to blisko 58 mln euro dla małych i średnich firm. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Wysokość dotacji inwestycyjnych została dostosowana do zasad obowiązujących w funduszach strukturalnych i będzie wynosić od 30 do 50% kosztów inwestycji. W poprzednich edycjach PHARE maksymalna dotacja inwestycyjna wynosiła 25%.
Kredyt bankowy, który do tej pory był obowiązkowy nie jest już wymagany. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje o finansowaniu inwestycji ze środków własnych i kredytu, może korzystać nie tylko z oferty banku, ale również funduszy pożyczkowych należących do Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Kolejną zmianą w porównaniu do PHARE 2000 i 2001 jest wysokość dofinansowania w programach doradczych, która będzie wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych projektu (poprzednio było to 60%). Zmiana ta jest wynikiem dostosowania programu PHARE 2002 do wymogów udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Poniżej przestawiamy krotką informację o dostępnych programach. Dwa z nich są dostępne dla przedsiębiorców ze wszystkich województw:

 1. Sektorowy Program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
 2. Program Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP

Natomiast Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce obejmuje 13 województw, w tym również województwo dolnośląskie.

I. Sektorowy Program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność będzie 
    oferował przedsiębiorcom z całej Polski dwa rodzaje dotacji:

 • na usługi doradcze
 • na inwestycje

Dotacje na usługi doradcze będą obejmować do 50% kosztów usług doradczych wykonywanych przez akredytowanych przez PARP wykonawców. Przewiduje się 5 programów doradczych:

 1. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie - wysokość dotacji od 1500 do 10 000 euro. Program przewiduje dotacje na usługi doradcze związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, systemów informatycznych oraz nowych linii technologicznych w przedsiębiorstwie
 2. Wstęp do Jakości - wysokość dotacji od 1000 do 13 500 euro. Dotacje będą przeznaczone nie tylko na wdrożenie systemów zarządzania jakością ale również dotyczyć będą kosztów uzyskania certyfikatów jakości (w poprzedniej wersji tego programu certyfikaty nie były objęte dofinansowaniem).
 3. Ścieżka od innowacji do biznesu - wysokość dotacji od 3000 do 30 000 euro. Program przewiduje dofinansowanie usług doradczych związanych z rozpoczęciem działalności firmy innowacyjnej. Zasadnicze kwestie obejmować będą poznanie zasad prowadzenia działalności w sektorze MSP, ocenę rynku, planowanie strategiczne, alianse pomiędzy przedsiębiorstwami, poszukiwanie źródeł finansowania
 4. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw - wysokość dotacji do 15 000 euro. Dotacja będzie obejmowała usługi doradcze związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania firmy np. koszty przygotowania prospektu emisyjnego na giełdę, koszty pozyskania inwestora strategicznego lub funduszu typu venture capital.
 5. Dostęp do usług innowacyjnych - wysokość dotacji od 1500 do 15 000 euro. Program skierowany do przedsiębiorców prowadzących zaawansowaną działalność innowacyjną, którzy zechcą skorzystać z specjalistycznych usług doradczych w dziedzinie m.in. prototypowania, optymalizacji i automatyzacji procesów technologicznych, diagnostyki i testowania.

Krajowe dotacje na inwestycje będą obejmować odpowiednio:

 • 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań,
 • 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot,
 • 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w pozostałych powiatach,

Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 000 euro. Ponadto, przedsiębiorca może kupić od jednego dostawcy lub producenta środki trwałe za kwotę nie większą niż 30 000 euro. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kosztów, na które można przyznać dotację. Dotacja inwestycyjna będzie skierowana do MSP, które wdrażają nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji lub usług.

II. Program Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP składa się również z 
     dwóch rodzajów dotacji:

 • na usługi doradcze
 • na inwestycje.

Dotacje na usługi doradcze będą obejmować do 50% kosztów usług doradczych wykonywanych przez akredytowanych przez PARP wykonawców w zakresie dostosowania MSP do wymogów i norm BHP obowiązujących w Unii Europejskiej. Kwota dotacji wynosić będzie od 500 do 4000 euro.

Dotacje na inwestycje obejmować będą maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Kwota dotacji będzie wynosić od 2000 do 50 000 euro. Dotacja inwestycyjna będzie przeznaczona na zakup ochronnego sprzętu i wyposażenia lub wymianę sprzętu niezgodnego z wymogami BHP.

III. Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 
       Przedsiębiorczość w Polsce

Program Regionalny obejmuje 13 województw, poniższa tabela pokazuje informacje o komponentach realizowanych w poszczególnych regionach. W ramach tego programu przewiduje się cztery rodzaje dotacji:

· trzy rodzaje dotacji na usługi doradcze (wykonywane przez akredytowanych doradców)
· dotację na inwestycje

 1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw - wysokość dotacji od 500 do 5000 euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie przygotowania biznesplanów, raportów dotyczących pozycji firmy na rynku, tworzenia strategii firmy.
 2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - wysokość dotacji od 500 do 10 000 euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Program skierowany jest do firm eksportowych oraz takich, które dopieor rozpoczynają dzialania eksportowe. Dofinansowaniu będą podlegały m.in. wyjazdy na targi i wystawy, opracowanie raportów dotyczących strategii eksportowej przedsiębiorstwa.
 3. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw - wysokość dotacji od 1000 do 10 000 euro, jednocześnie nie więcej niż 50% kosztów. Dotacja będzie finansowała dzialania związane z usługami doradczymi z dziedziny informatyki np. tworzenie sieci lokalnych LAN, przygotowywanie specyfikacji zakupowej sprzętu informatycznego, systemu informatycznego.
 4. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - wysokość dotacji od 2000 do 50 000 euro, ale nie więcej niż 40% w powiatach Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 50% w pozostałych powiatach objętych programem.

 

Województwo PRP PRPE FDI TIdP
Dolnośląskie x x x x
Kujawsko - pomorskie    x x x
Lubelskie x     x    
Lubuskie x     x    
Łódzkie x x x    
Małopolskie x x x   
Mazowieckie         
Opolskie x    x x
Podkarpackie x    x   
Podlaskie      x x
Pomorskie x x x x
Świętokrzyskie       x x
Śląskie         
Warmińsko - mazurskie x    x x
Wielkopolskie         
Zachodniopomorskie x    x   

SKŁADANIE WNIOSKÓW.

We wszystkich programach przedsiębiorcy będą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych dla siedziby przedsiębiorcy. W każdym województwie znajduje się jeden RIF, adresy RIF zawarte są w "Wytycznych dla wnioskodawców" do każdego rodzaju programu oraz na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/rif.php.

województwo dolnośląskie nazwa i siedziba RIF:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel. (0-71) 344-58-41
fax. (0-71) 372-36-85
e-mail: warr@warr.pl 
http://www.warr.pl 


Wyjątkowo wnioski o dotacje w ramach Programu BHP w sektorze MSP będzie można składać w 4 Regionalnych Instytucjach Finansujących:

 • Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie dla województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego,

 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie dla województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego,

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

 

Terminy składania wniosków PHARE 2002

Nazwa programu dotacji Terminy Budżet w MLN EUR
Wstęp do Jakości 30 lipca, 13 września 2004 r. 4,00
Dostęp do usług innowacyjnych
Ścieżka od innowacji do biznesu
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 12 lipca, 16 sierpnia, 13 września 2004 r. 10,67
Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 
(z wyłączeniem województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego)
30 sierpnia, 8 listopada 2004 r.,
10 stycznia, 28 lutego 2005 r.
18,68
Program Rozwoju Przedsiębiorstw 13 sierpnia, 6 września, 18 października, 6 grudnia 2004 r.,
24 stycznia, 7 marca 2005 r.
4,44
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych 30 sierpnia, 6 października, 22 listopada 2004 r.,
4 stycznia, 7 lutego, 14 marca 2005 r.
3,34
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 6 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada 2004 r.,
17 stycznia, 1 marca 2005 r.
1,79
BHP doradztwo i inwestycje 2 sierpnia, 27 września, 25 października, 2 grudnia 2004 r. 4,38


Więcej szczegółów dotyczących zasad ubiegania się o dotacje oraz formularze i instrukcje wypełniania wniosków znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.parp.gov.pl/phareprojekt.html 

 

 

 

strona główna  | do góry  |