STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
OGŁOSZENIE

11.09.2017  

 

Wójt Gminy Jordanów Śląski

o g ł a s z a

nabór wniosków o  udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielania  spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Jordanów Śląski dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 3871), Wójt Gminy Jordanów Śląski  ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

1.     Zakres zadań, na które może być udzielona pomoc finansowa:

1)    bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych,

2)    finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

2.     Wysokość środków finansowych, które zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej.

1)    Na realizację ww. zadań w 2017 Gmina Jordanów Śląski w budżecie przeznaczyła kwotę                  w wysokości 15 000 zł.

2)    Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji inwestycji.

3.            Kryteria oceny złożonych wniosków:

                1)            wysokość składki członkowskiej uchwalonej na rok poprzedni,

                2)            przychody ze składek członkowskich w roku minionym,

                3)            przychody ze składek członkowskich planowane na rok bieżący,

4)    wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych,

5)    wysokość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku bieżącym,

6)    znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie

4.            Termin i miejsce składania wniosków.

1)    Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać do daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia  26 września 2017 roku.

2)    Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w pokoju nr 8           - sekretariat Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski lub za pośrednictwem poczty.

3)    O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Jordanów Śląski lub data stempla pocztowego.

4)    Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

5.            Zasady przyznawania dotacji.

1)    O przyznanie dotacji mogą wystąpić spółki wodne działające na terenie Gminy Jordanów Śląski  - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, które złożą wniosek o przyznanie dotacji.

Wniosek winien zawierać w szczególności:

a)            pełną nazwę wnioskodawcy,

b)            adres wnioskodawcy,

c)            datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d)            numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e)            dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f)              wysokość wnioskowanej dotacji,

g)            szczegółowy opis zadania;

h)             termin i miejsce realizacji zadania,

i)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

j)              podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.      

2)   Oferta winna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonie zadania      w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

3)   Informację o wynikach naboru Wójt Gminy Jordanów Śląski poda do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w miejscu przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń, w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

4)   Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jordanów Śląski       a spółką wodną.

6.            Warunki realizacji zadania.

                1)            Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2017 roku.

2)    Zadania wymienione we wniosku powinny być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie       z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3)    W trakcie wykonywania zadań zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a)            realizowanie zadań zgodnie z zawartą umową,

b)    wykorzystanie przyznanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,

c)    prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonanie robót objętych umową oraz przekazanie rozliczeń finansowych i merytorycznych,

d)            oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.    

 


Załączniki:

1)       Uchwała Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielania  spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Jordanów Śląski dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz sposobu jej rozliczania.

2)       Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

3)       Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, na które udzielana jest dotacja.  


 

 


 

 

strona główna  | do góry  |