STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Jordanów Śląski w starym roku.

30.12.2016  

 
W środę 28 grudnia 2016 r. odbyła się XX z kolei sesja Rady Gminy Jordanów Śląski siódmej kadencji. Podjęto wiele uchwał, m.in. najważniejszą uchwałę budżetową. Przed głosowaniem nad uchwałą, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt Gminy pan Henryk Kuriata przedstawił stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. 

Z przyjętym budżetem wiąże się uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczne było podwyższenie dotychczasowych stawek ze względu na coraz większe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługę administracyjną systemu oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami ponoszone przez gminę. Koszty te zostały przeliczone na gospodarstwa domowe z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Do realizacji w 2017 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Jordanów Śląski.

Warto nadmienić, że zmianie uległa uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla sołtysów gminy Jordanów Śląski. Po konsultacji Pana Wójta z sołtysami wysokość diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gmin została zróżnicowana pod względem obszarowym oraz ludnościowym sołectwa. W następstwie tego została uchylona uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso.

Obradowano również nad uchwałą w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2016. Niezrealizowana kwota wydatków dot. zadania pn. "Przebudowa parkingu przyległego do budynku Urzędu Gminy Jordanów Śląski".

Rada Gminy zatwierdziła uchwałę w której stawki opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jordanów Śląski z obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Jordanów Śląski wzrosły dla odbiorców grupy III tzn. odbiorcy ryczałtowi na kwotę 8,36 zł + VAT.

Do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizacje programu "Bezpieczna Droga" - radni przegłosowali uchwałę jednomyślnie. W związku z tym w 2017 roku będzie kontynuowany program w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gm. Jordanów Śląski. W mijającym roku w ramach realizacji ww. programu wyremontowany został chodnik przy ul. Wrocławskiej i ul. Sobótki w Jordanowie Śląskim.

W czasie sesji nie zabrakło podziękowań za współpracę i życzeń noworocznych.

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |