STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

18.11.2016  

 
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 11.10.2010r)

Zapraszamy przedstawicieli w/w organizacji do udziału w konsultacjach,

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.

które odbędą się w dniu 22 listopada 2016 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. 9

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |